Statut

Statut  Klubu Sportowego Stoczniowiec

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1
1.       Klub Sportowy „ Stoczniowiec” zwany w dalszej części Statutu Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.

2.       Klub jest organizacją apolityczną i światopoglądowo neutralną działającą w oparciu o ustalony porządek prawny, a przede wszystkim przyjmując za podstawę swojej działalności przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015, poz.1393) oraz Ustawy z dnia 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. z 2014, poz.715 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.)

3.       Terenem działalności Klubu jest terytorium RP, a jego siedzibą miasto Płock.

4.       Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.

5.       Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

6.       Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.       Klub używa znaku o kształcie, treści i kolorach uwidocznionych na rysunkach (fotografiach) stanowiących załącznik  nr. 1 do niniejszego statutu.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 2
1.       Celem statutowym Klubu jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

2.       Celami statutowymi Klubu są również inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

2.1.    Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej oraz sportowej.

2.2.    Organizowanie sportu wyczynowego w poszczególnych sekcjach.

2.3.    Przygotowanie członków Klubu do podejmowania rozmaitych funkcji społecznych

2.4.    Propagowanie dobrych wzorców kultury fizycznej i sportu wśród członków Klubu i mieszkańców Płocka.

Art. 3
1.       Klub swoje cele realizuje poprzez odpłatne lub nieodpłatne:

1.1.    Godne i etyczne uprawianie sportu wyczynowego.

1.2.    Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych przez poszczególne związki sportowe.

1.3.    Organizowanie zawodów i rozgrywek sportu kwalifikowanego.

1.4.    Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

1.5.    Prowadzenie systematycznej pracy w zakresie podnoszenia sportowego poziomu zawodników zrzeszonych w poszczególnych sekcjach i zespołach ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich poziom moralny i przestrzeganie zasad etyki.

1.6.    Organizacji różnych form masowej rekreacji, turystyki i kultury fizycznej.

1.7.    Prowadzenie różnych form działalności oświatowej i kulturalnej.

1.8.    Zapewnienie należytej opieki lekarskiej zawodnikom Klubu.

1.9.    Współprace ze szkołami, klasami sportowymi i Radami Osiedlowymi

1.10. Promocję sportu i nabór nowych członków

Art. 4
1.       Celem zapewnienia stosowanej bazy materialnej jak i celem pozyskania środków materialnych do realizacji swych celów Klubu może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.       Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po podjęciu takiej uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

Art.5
1.       Członkiem Klubu może być osoba zainteresowana realizacją zakreślonych w Statucie celów, deklarująca przestrzeganie Statutu.

2.       Członkowsko jest dobrowolne

Art. 6
Klub skupia członków

1.         Zwyczajnych

2.         Wspierających

3.         Honorowych

Art. 7
1.         Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionego praw publicznych.

2.         Członkostwo w Klubie powstaje przez złożenie deklaracji realizacji celów Klubu i przestrzeganie Statutu Klubu z uwidocznionych na deklaracji podpisem dwóch popierających członków Zarządu oraz opłaceniem składki członkowskiej.

Art. 8
1.       Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji nakreślonych Statutem celów.

2.       Członkiem wspierającym staje się wymieniony w wstępie 1 podmiot po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

3.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Klubu.

Art. 9
1.       Zarząd Klubu na wniosek ¾ członków może nadać osobie fizycznej godność Członka Honorowego.

2.       Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Art. 10
1.      Członek zwyczajny klubu ma prawo:

1.1.   Brać udział w działaniach Klubu

1.2.   Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu

1.3.   Korzystać z pomocy obiektów i urządzeń Klubu

1.4.   Wybierać i być wybieranym do władz Klubu

1.5.   Korzystać ze znaku Klubu dla podkreślenia swojej przynależności do stowarzyszenia

2.      Członek zwyczajny ma prawo korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków oraz porozumień i umów zawartych przez Zarząd.

Art. 11
Członek zwyczajny ma obowiązek

1.       Brania udziału w działalności Klubu i realizacja jego celów

2.       Przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu

3.       Regularnego opłacania składek

 Art. 12

         Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym podczas zebrań władz Klubu. Powyższym posiadają takie sama prawa jak członkowie zwyczajni.

 Art. 13

Utrata członkostwa następuje w skutek:

1.       Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu

2.       Wykluczenia przez Zarząd na mocy uchwały

3.       Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej.

Art. 14

1.    Wykluczenie może nastąpić:

1.2.   Z powodu złamania Statutu i nie przestrzegania uchwał Władz Klubu

1.3.   Z powodu braku, bez uzasadnienia, udziału w pracach klubu

1.4.   Z powodu zalegania z opłatą składek za okres 4 miesięcy

1.5.   Na pisemny wniosek ½ członków Klubu

1.6.   Z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu

2.    Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Art. 15

1.    Zarząd Klubu może przyznawać nagrody i stosować kary w stosunku do:

1.2.   Działaczy sportowych

1.3.   Trenerów

1.4.   Zawodników

2.    Za osiągniecia sportowe, za aktywną pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Klubie Zarząd może:

2.1.   Udzielać pochwały pisemnej lub ustnej

2.2.   Przyznać dyplom uznania

2.3.   Przyznać nagrodę rzeczową

2.4.   Przyznać nagrody finansowe dla zawodników klubu

3.    Za nie przestrzeganie postanowień Statutu oraz niezdyscyplinowanie Zarząd Klubu może:

3.1.   Udzielić upomnienia ustnego

3.2.   Udzielić nagany na piśmie

3.3.   Zawiesić w prawach członka.

Rozdział IV

Władze Klubu

Art. 16

1.    Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2.    Władzami naczelnymi Klubu są:

2.1.   Zarząd

2.2.   Komisja Rewizyjna

2.3.   Sąd Koleżeński

 Art. 17

Uchwały wszystkich władz naczelnych Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Art. 18

1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajnie i nadzwyczajne.

2.    W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni (z głosem stanowiącym) oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście (z głosem doradczym).

Art. 19

1.    Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4  (cztery) lata przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem drogą pocztową lub e-mailem załączając do zawiadomienia program obrad.

2.    Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu. Tryb zwoływania jak w ustępie 1.

3.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Art. 20

Do kompetencji Walne Zebranie Członków należą w szczególności:

1.    Określanie strategii i kierunków rozwoju Klubu

2.    Ustalenie liczby członków władz naczelnych

3.    Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego

4.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich

5.    Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu i jego władz

6.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego

7.    Uchwalanie zmian Statutu

8.    Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.

Art. 21

1.       Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków

2.       Do kompetencji Zarządu należą:

2.1.   realizacja celów Klubu

2.2.    kierowanie działalnością Klubu

2.3.    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

2.4.    Sporządzanie planów pracy, projektu budżetu i ich uchwalanie

2.5.    Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu

2.6.    Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu.

2.7.    Zwoływanie Walnego Zebranie Członków

2.8.    Przyjmowanie, skreślanie członka w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 13 punku 1 i 3 oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu

Art. 22

1.       Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu, którą przeprowadza co najmniej 1 raz w roku.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu, tj. Zarządzie i Sądzie Koleżeńskim.

3.       Komisja Rewizyjna:

3.1.    Kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu z uwzględnieniem zgodności ich z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3.2.   Kontroluje działalność finansową Zarządu.

3.3.   Może wnioskować zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

3.4.   Składa sprawozdanie przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 23

1.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu tj. w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

2.    Zadaniami Sądu Koleżeńskiego są:

2.1.    Rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał Klubu.

2.2.    Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Klubu.

3.    Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 24

1.    Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Klubu i przeprowadza postępowanie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

2.    Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia do Walnego Zebrania Członków

Art. 25

1.       Wyboru władz naczelnych dokonuje Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2.       W przypadku zmniejszenia się składu którejś z władz Klubu w czasie trwania kadencji uzupełninie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danej władzy, która uległa zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu, przy czym kadencja tych osób kończy się z całą władzą.

Rozdział V

Administracja Klubu

Art. 26

Administrację klubu stanowią pracownicy zatrudnieni przez Prezesa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Klubu, realizacji jego zadań sportowych, wychowawczych i finansowych.

Art. 27

1.    Bieżące kierowanie pracą administracji Klubu, na podstawie uchwał i decyzji Zarządu zapewnia Prezes Zarządu.

2.    Do obowiązków Prezesa Zarządu należą:

2.1.   Wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu

2.2.    Troska i działanie na rzecz prawidłowego stanu bazy materialnej Klubu, ciągłej jej rozwijanie i unowocześnianie

2.3.   Pozyskiwanie środków na rozwój działalności,

2.4.   Kierowanie pracą pracowników Klubu

2.5.    Przydzielanie zakresu czynności dla funkcyjnych członków Zarządu i pracowników Klubu

3.       Prezes Zarządu może zawnioskować do jego pełnego składu ażeby Członek Zarządu został zatrudniony jako pracownik Klubu i pobierał ustalone przez Zarząd wynagrodzenie.

Rozdział VI

Majątek i Fundusze

Art. 28

1.      Majątek Klubu powstaje:

1.1.   Ze składek członkowskich

1.2.   Z dotacji

1.3.   Ze spadków, zapisów, darowizn i ofiarności publicznej

Art. 29

Do zatwierdzenia umowy, udzielenia pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu niezbędnym jest udział Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

Art. 30

  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 31

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Patroni medialni