Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA KS STOCZNIOWIEC PŁOCK

1. Każdy zawodnik KS Stoczniowiec Płock powinien się z nim identyfikować oraz dbać o jego dobry wizerunek.

2. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock zobowiązany jest godnie reprezentować Klub, zarówno podczas treningów i zawodów, jak również poza boiskiem w życiu codziennym.

3. Zachowanie wszystkich powinno charakteryzować się szacunkiem do kolegów z drużyny, trenerów, pracowników oraz osób nas otaczających a także świadomością, że gra w piłkę w strukturach takiego Klubu jak KS Stoczniowiec Płock, to nie tylko wielka przygoda nacechowana świadomością zdrowej rywalizacji i możliwością rozwijania swoich pasji, ale także ogromna odpowiedzialność i możliwość niebywałego rozwoju osobistego.

4. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock powinien charakteryzować się poszanowaniem innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, przestrzegać zasady fair play oraz dobrego wychowania.

5. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych, a tym samym do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach ujętych w rocznym planie szkolenia Klubu. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą oraz aktywnym udziałem w treningach, zawodach i innych formach aktywności sportowej.

6. Udział w zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub tez spóźni się na nie, informuje o tym swego trenera Rodzić z wyprzedzeniem.

7. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

8. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock zobowiązany jest do dbania o porządek w pomieszczeniach szatni, własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

9. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock przebywa na płycie boiska/orlika tylko i wyłącznie w obecności trenera/asystenta.

10. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock ma kategoryczny zakaz trenowania i grania w innym klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa/Kadry Polski, Kadry MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe/powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym, jak również z zachowaniem punktu 6.

11. Każdy z zawodników dba o higienę osobistą. W tym celu do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy, a po każdym treningu i zawodach (jeżeli warunki pozwolą) bierze prysznic. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń odnośnie zasad odżywiania.

12. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock na koniec każdej rundy podlega ocenie, zarówno pod względem postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię Klubu. Na podstawie tej oceny trenerzy Klubu mogą podjąć decyzję o czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami (opiekunami).

SZKOŁA

13. Zawodnik KS Stoczniowiec Płock powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych aż do momentu poprawienia ocen szkolnych (w wyjątkowych sytuacjach może dojść do zakończenia współpracy)

RODZICE

14. Rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników KS Stoczniowiec Płock podczas meczów (zawodów) pełnią rolę kibiców (obserwatorów) i przebywają w wyznaczonych miejscach (trybuny obiektu sportowego)

15. Rodzice (opiekunowie i inni uczestnicy imprezy sportowej) zobowiązani są do kulturalnego zachowania w stosunku do innych dzieci, a także rodziców i kibiców drużyn przeciwnych oraz nie ingerowanie w zachowanie i podejmowane decyzje przez arbitra, zawodników i trenera na boisku.

16. Na obiektach sportowych, na których organizowane są zajęcia, a także na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich używek.

17. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom

OPŁATY

18. KS Stoczniowiec Płock prowadzi działalność statutową polegającą m.in. na szkoleniu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej i biorąc pod uwagę koszty zapewnienia zaplecza treningowego oraz organizowania wyjazdów na jak najwyższym poziomie zarząd uchwalił wysokość stawki członkowskiej w Klubie Sportowym Stoczniowiec Płock przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 2/2021 z dnia 19.07.2021 r.:

• opłatę 180 zł należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc rozpoczynający się, podając imię i nazwisko uczestnika, miesiąc oraz rocznik grupy szkoleniowej;

• KS Stoczniowiec Płock decyzją Zarządu oraz trenera danej grupy może zwolnić z opłaty.

19. Opłaty wymienione w punkcie 18. regulaminu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  

BZ WBK: 58 1090 1333 0000 0000 3300 9066

20. Każdy zawodnik KS Stoczniowiec Płock przynależący do jej struktur jest zobowiązany do terminowego regulowania nałożonych na niego zobowiązań.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

21. Uczestnik zajęć powinien we własnym zakresie skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeszkód do brania w nich udziału (nie dotyczy zawodników biorących udział w czynnych rozgrywkach posiadających karty aktualnych badań).

21. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

22. Do obowiązków organizatora należy zabezpieczenie wystarczającej ilości sprzętu sportowego w miarę posiadania środków finansowych, przeprowadzenie zajęć, zabezpieczenie odpowiedniej kadry trenerskiej:

• jeden lub dwóch trenerów w danej grupie wiekowej.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach lub na obiektach.

24. Organizator odpowiada za uczestników wyłącznie w trakcie zajęć sportowych.

25. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/zawodach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie organizatorowi oświadczenia jako akceptacji całości postanowień Regulaminu Uczestnictwa KS Stoczniowiec Płock (deklaracja członkowska)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami (opiekunem) zobowiązany jest do poinformowania klubu drogą mailową o rezygnacji, a także uregulowania bieżących zaległości finansowych oraz zwrot wszelkiego wypożyczonego sprzętu.

27. W miesiącu, w którym następuje poinformowanie klubu o rezygnacji należy uiścić opłatę za cały rozpoczęty miesiąc.

28. Powyższe punkty Regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do nałożenia kary na zawodnika, tj. rozmowa dyscyplinująca, czasowe zawieszenie, a nawet zakończenie współpracy z zawodnikiem.

29. W przypadku stwierdzenia ewidentnej winy zawodnika w zakresie celowego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub mienia KS Stoczniowiec Płock koszt ponoszą rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich lub pełnoletnich niepracujących.

30. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd KS Stoczniowiec Płock indywidualnie, który jednocześnie zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

31. Regulamin KS Stoczniowiec Płock wchodzi w życie z dniem 05.02.2024r. i będzie na bieżąco aktualizowany.

Patroni medialni